“Wij werken niet voor applaus maar voor resultaat”

Algemene voorwaarden

Integritas-ASZ is een eenmanszaak gevestigd in Weert. In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en verplichtingen van jou en die van ons, indien wij samen een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of in strijd met een wettelijke bepaling is, dan blijven de andere bepalingen wel van toepassing. We hebben geprobeerd om deze Algemene Voorwaarden zo helder mogelijk te formuleren. Mocht het zo zijn dat je iets onduidelijk vindt, laat het dan even weten via welkom@integritas-asz.nl


Juridische informatie en contactgegevens

KvK-nummer: 62316524
Btw-identificatienummer: NL160348833B01
Bankrekeningnummer: NL92 TRIO 0198 0294 11 t.n.v. Integritas-ASZ
Telefoon: 06 – 38 27 03 65
E-mail: welkom@integritas-asz.nl
Website: www.integritas-asz.nl
Vestigingsadres: Eigen Erf 17, 6006VV Weert

Begrippen

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Opdrachtgever: de natuurlijk en/of rechtspersoon (klant) die een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan met Integritas-ASZ.
 • Partijen: opdrachtgever en Integritas-ASZ.
 • Opdracht: de diensten die Integritas-ASZ aan de opdrachtgever levert op grond van een door beide partijen uitdrukkelijk overeengekomen mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst.

Offertes

 1. Integritas-ASZ zal op verzoek van opdrachtgever een offerte opstellen waarin zij aangeeft welke dienst(en) geleverd zullen worden en welk bedrag hiervoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de opdracht is bindend.
 2. Het aanbod in de offerte kan binnen 5 dagen na verzending door opdrachtgever worden aanvaard. Ná het verstrijken van bovengenoemde termijn vervalt het aanbod en kan opdrachtgever hier geen beroep meer op doen.
 3. Als opdrachtgever akkoord wil gaan met het aanbod, dan dient opdrachtgever de offerte uitdrukkelijk schriftelijk te aanvaarden door ondertekening van de offerte.
 4. Ná aanvaarding van het aanbod mag de opdracht slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Integritas-ASZ is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde bedrag aan te passen.
 5. Prijsopgaven in offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Integritas-ASZ zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 6. In de offerte kan een mogelijke leveringsdatum worden vermeld. Deze datum is niet bindend. Indien de opdracht langer duurt dan verwacht, dan stelt Integritas-ASZ opdrachtgever hiervan op de hoogte.
 7. Integritas-ASZ heeft het recht om een opdracht voorafgaand aanvaarding van het aanbod alsmede ná aanvaarding van het aanbod te weigeren, indien er informatie beschikbaar komt die uitvoering van de opdracht onmogelijk zullen maken.

Uitvoering van de opdracht

 1. Integritas-ASZ zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Integritas-ASZ het recht bepaalde werkzaamheden (zonder overleg met opdrachtgever) te laten verrichten door derden. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Integritas-ASZ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig en correct aan Integritas-ASZ worden verstrekt.
 4. Opdrachtgever verklaart dat de door hem aangeleverde informatie juist, volledig en naar waarheid is.
 5. Opdrachtgever verklaart akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.
 6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen met Integritas-ASZ.
 7. Opdrachtgever verleent een last/volmacht aan Integritas-ASZ om een klacht/bezwaar/verweer in te dienen (buitengerechtelijk traject). Voor de formaliteit en ter bewijs zal de last/volmacht ook aan Integritas-ASZ bij separaat formulier worden verleend. De last/volmacht is echter reeds formeel aan Integritas-ASZ verleend bij het aangaan van de mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst.
 8. Indien een (gedeelte) van de claim wordt geïncasseerd, zal opdrachtgever in alle gevallen 10% van het totaal geïnde (compensatie)bedrag aan Integritas-ASZ verschuldigd zijn.
 9. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, berust bij Integritas-ASZ. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruikersrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst die mondeling en/of schriftelijk nader worden toegekend.
 10. Klachten over uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen declaraties dienen uiterlijk binnen 5 dagen ná het ontstaan van de klacht en/of 5 dagen ná ontvangst van de declaratie schriftelijk te worden voorgelegd aan Integritas-ASZ via welkom@integritas-asz.nl. Integritas-ASZ spant zich in om binnen 1 week op de klacht te reageren. Let wel, ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting(en) niet op.

Geheimhouding

 1. Integritas-ASZ gaat vertrouwelijk om met alle informatie die door de opdrachtgever aan haar worden verstrekt. Hetzelfde verwacht Integritas-ASZ van haar opdrachtgever. Méér informatie vind je in onze Privacyverklaring.

Betalingsvoorwaarden

 1. Alle door Integritas-ASZ genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Integritas-ASZ stuurt haar opdrachtgevers een elektronische factuur, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De betalingstermijn voor de door Integritas-ASZ verzonden factuur bedraagt 8 dagen na de factuurdatum.
 4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan ontvangt de opdrachtgever een herinnering c.q. aanmaning. Blijft ook ná deze aanmaning de betaling uit, dan ontvangt de opdrachtgever een ingebrekestelling. In dit geval is de opdrachtgever verplicht om de wettelijke rente te betalen over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtgever in verzuim is de ingebrekestelling te betalen, dan zijn tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, mocht dat op dat moment noodzakelijk zijn om de vordering te innen.

Aansprakelijkheid

 1. Als Integritas-ASZ haar verplichtingen die voortvloeien uit de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst aantoonbaar niet nakomt, dan vergoedt zij de schade die daaruit volgt. De hoogte van deze vergoeding is maximaal het bedrag dat de verzekeraar uitkeert plus het eigen risico. Indien zij om wat voor reden dan ook geen bedrag van de verzekeraar krijgt uitgekeerd, dan vergoedt zij slechts het bedrag dat opdrachtgever heeft uitgegeven aan de opdracht.
 2. In de volgende gevallen wordt schade niet uitgekeerd:
  – In geval Integritas-ASZ geen schuld heeft;
  – In geval van overmacht;
  – In geval er een fout is gemaakt door een externe partij;
  – Bij fouten, onvolkomenheden of onvolledigheden op onze website;
  – Als er sprake is van indirecte schade, zoals bijvoorbeeld vermogensschade die bestaat uit gemiste winst of schade die indirect het gevolg is van een schadeveroorzakende gebeurtenis.
 3. Iedere aanspraak die opdrachtgever op de vergoeding van schade heeft, vervalt ná 6 maanden nadat de schade bij opdrachtgever bekend is geworden of nadat opdrachtgever redelijkerwijs bekend had kunnen worden met het bestaan van de schade.

Opschorting en beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Integritas-ASZ nadat zij de opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
 2. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden/annuleren buiten de bedenktermijn genoemd in artikel 33, echter is Integritas-ASZ gerechtigd om de reeds door haar verrichte inspanningen en/of werkzaamheden geheel in rekening te brengen. Ná ontbinding is Integritas-ASZ niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde materialen of (concept-) adviezen te verstrekken aan wie dan ook.
 3. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Integritas-ASZ het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat deze gegevens wel zijn aangeleverd.
 4. Bij opschorting in de zin van dit artikel is Integritas-ASZ niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.
 5. Indien uit door opdrachtgever ná aanvaarding verstrekte informatie blijkt dat uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is of dat deze informatie een wezenlijk ander karakter aan de opdracht geeft dan zoals vastgelegd in de offerte, is Integritas-ASZ gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel meerkosten in rekening te brengen.
 6. Integritas-ASZ kan elke levering van diensten schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling of in faillissement komt te verkeren.

Herroepingsrecht

 1. Opdrachtgever kan de overeenkomst met Integritas-ASZ gedurende 3 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in artikel 33 genoemde bedenktijd gaat in op de dag van het sluiten van de mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst.
 3. Als opdrachtgever gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Integritas-ASZ.

Wijzigingen algemene voorwaarden

 1. Integritas-ASZ heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten. Integritas-ASZ zal opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen en per welke datum de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden. Opdrachtgever heeft tot de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, het recht om de overeenkomst te beëindigen.

Overige bepalingen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Integritas-ASZ en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Mochten er conflicten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond.
 3. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’ mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals e-mail, SMS, WhatsApp en fax, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. Een handtekening geschiedt echter te allen tijde met pen.
 4. Deze Algemene Voorwaarden worden samen met de (eventuele) offerte meegezonden.
 5. Onze Privacyverklaring en Disclaimer zijn te vinden op onze website www.integritas-asz.nl.

Versie 2018 – 2019

× App mij je vraag